Doa Bakar Kemenyan Bahasa Sunda Untuk Leluhur Tanah Jawa

Doa Bakar Kemenyan Bahasa Sunda -Di dalam masyarakat sunda masih banyak terdapat kegiatan atau pun acara membakar kemenyan untuk mengusir roh halus maupun memanggil roh halus tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam acara bakar menyan ini , biasanya terselip doa-doa dengan bahasa sunda.

Nah, untuk informasi kali ini kami akan mengulas sedikit doa bakar kemenyan. Ya, seperti yang kita katahui jika kemenyan adalah getah pohon yang masuk dalam spesies Stryraz. Dan nama lain dari kemenyan adalah benzoin. Di Indonesia kemenyan kerap digunakan sebagai dupa atau campuran rokok.

Di Indonesia terutama masyarakat pribumi masih sering melakukan acara bakar menyan. Selain menjadi salah satu tradisi ternyata banyak makna yang terkandung ketika kita melakukan prosesi membakar menyan.

Nah, ketika kita melakukan kegiatan membakar menyan ada beberapa doa serta tembang yang khusus dilantunkan ketika melakuan prosesi ini. Lantas apa saja doa tersebut? apakah sama dengan doa-doa para Santrin untuk Kyai? yuk kita simak bersama-sama informasinya berikut ini.

Bolehkah bakar kemenyan dalam Islam?

Dengan memakai kemenyan untuk melakukan aktivitas yang dilarang Islam seperti membakarnya sebagai bagian dari ritual memanggil jin atau makhluk halus atau penyembahan alam hukumnya haram. Akan tetapi jika penggunaannya digunakan untuk hal-hal yang diizinkan syariat hukumnya mubah sebagaimana penggunaan benda-benda alam yang lainnya.

Doa Bakar Kemenyan Bahasa Sunda

tradisi bakar menyan

Ngukus menjadi salah satu tradisi bakar menyan dari masyarakat, dan salah satunya adalah masyakat sunda. Seperti yang telah kita ketahui ada beberapa cara dalam melakukan kegiatan ini salah satunya ialah dengan membaca doa. Dan berikut adalah doa bakar menyan dengan bahasa sunda.

Jampe Meuleum Menyan

Ya, salah satu doa bakar kemenyan dengan bahas sunda adalah Jampe Meuleum Menyan yang artinya mantra atau tembangan pengganti kepercayaan penduduk pribumi yang pada umumnya membakar kemenyan pada setiap malam jumat di halaman rumahnya untuk mengusir roh halus atau untuk menghargai para leluhurnya. Dan berikut adalah doa atau jampe meuleu meyan.

Salam Sang Sri syahadat sajati

(Salam Sang Sri syahadat sejati)

Saraga, sanyawa jeung badan kaula

(Seraga, senyawa dengan badan saya)

Asyhadu Alla Ilaha ilalloh, wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah

Bul kukus, kukus kami, kukus haji

(asap mengebul, asap dari kami, asap haji)

Asup ka para pohaci

(masuk ke para pohaci)

Nyi Pohaci Sang Hyang Sri

(Nyi Pohaci Sang Hyang Sri)

Dang dayang tresna wati

(Pengiring/pendamping tresna wati. Tresna wati ini merupakan simbol sisi feminim)

Nu nganten, nu ngajunganten, nu nganamaan inten, nu larang leuwih sorangan

(yang berdiam, mendiamkan, yang memaknakan intan, yang tabu lebih sendiri)

Nya ieu nu kasebat Batara Naga

(Ya ini yang disebut Batara Naga)

Sang Kamaherang, Sang Kamalenglang, Sang Kama Putih

(Sang Kamaherang, Sang Kamalenglang, Sang Kama Putih)

Nu linggih di tungtung ati

(Yang singgah di ujung hati)

Nu tapa di jero raga

(Yang bertapa di dalam raga)

Ngahaturkeun menyan putih sapurulukan

(Memberikan kemenyan putih setaburan)

Ka Ibu, ka Rama, ka sapucuk ning ibun

(Ke Ibu, ke Bapa, ke sepucuk inti embun)

Ka sajati ning raos

(Ke sejatinya inti nikmat)

Ka sajati ning rasa

(Ke sejatinya inti rasa)

Ka sajati ning pangawasa

(Ke sejatinya inti penguasa)

Ngirim sari kanu sakti

(Mengirim sari ke yang sakti)

Ngirim rasa kanu kawasa

(Mengirim rasa ke yang kuasa)

Ka Allah ta’alla ka Pangeran

(Ke Allah ta’alla ke Pangeran)

Ka Syech Abdul Khodir Jaelani Bagdadi

(Ke Syech Abdul Khodir Jaelani Bagdadi)

Sareng ka para karuhun sakabeh

(Juga ke para nenek moyang semua)

Sumber: Buku Rajah Sumedang, Darsum Dipa Atmaya.

Bul Kukus Menyan Putih

Perlu kita katahui jika ada beberapa ilmu untuk memanggil Roh leluhur. Nah, ada beberapa kitab kecil seperti Jawahirullamaah karya Al-Ustadz Al-Kabir As-Syeikh’Ali Abu Halliyah Al-Marzuki yang mengatakan bahwa agar permohonan kita cepat dikabulkan Alloh maka ucapkan salam kepada hamba Alloh yang soleh dari golongan Rijal goib.

Dalam melakukan komunikasi dengan makhluk yang memiliki energai berbeda memang diperlukan simbol. Dimana didalam Islam dikenal dengan sebutan wifiq atau wafaq atau ada juga yang menyebutnya rajalah. Untuk melakukan komunikasi tersebut kalian tentu memerlukan beberapa cara serta tahapan.

Dan berikut adalah kidung pemanggil eyang Prabu siliwangi dan kamu bisa menggantinya dengan siapa yang hendak kamu panggil. Dan berikut adalah kidungnya.

Bulkukus menyan putih,

kembang pancar sari wangi

witmaning atena putih,

Kahamba kahambu

Pang jugjugeun jirim kaula rasa.

Bul kukus dawitannana

tandana nyi Sekar Arum,

Ray asih kulakuli

sekar neda kula

kuli sekar dewata.

Bul kukus menyan putih

nyanggakeun sangu putih sapulukaneun

Nyanggakeun kukus pangundang

kanu seda kanu sakti,Kanu suci

nyatana Pangeran Robbul ‘izati

Bulkukus sinarep hurip

di Buana panca tengah

nyatana ka Rosululloh,

ka Kangjeng Nabi Muhammad

sholallohu ‘alaihi wassalam.

Pun sampun amit ampun

jaluk ampun nyaparalun,

Kaluhur kasang rumuhun

kahandap kasang batara,

Batara anu ngayuga, batari anu ngajaring,

Batara dasar sagara,

batari di didasar bumi.

Sang batara sang batari

sang batara sang nugraha,

Ka ibu sang pratiwi ka ama cawenelaki.

Bulkukus sironda kongkon

dzat satinda

junjunanan maring Alloh,

Bul kukus sinurep hurip

dibuana panca tengah.

Bulkukus hiber kamanggung

nyambuang ka awang awang ,

Bulkukus nya iyeu pangundang

Eyang Prabu Sliwangi,

Eyang Prabu Sliwangi

Anu ngukusan na sukma

Anu dikukusan oge sukma,

Anu ngabakian sukma

anu dibakian oge sukma

Mugi sampurna ngaraga sukma

Raden ratu Waruling Raja kelingking

jurutulis pajajaran

Clak herang clak lenggang

jleg menep jlig jirim

dibuana panca tengah,

bral nyata di sahareupun kaula

di sagigireun kaula,

di satukangeun kaula.

Ngajangelek mintonkeun diri

Seja ngawangian swuweusiwi

Unjuk uninga kasunan rama nuteungayuga

kasunan ibu nuteungandung,

Kapa ra nabi rasaning wali kapara aoliya rasaning rasa,

Kapara malaikat sadaya,

kasaderek anu opat kalmia pancer,

Abdi bade usulan kanu maha agung,

abdi nyuhunkeun ditangtayungan,

Agungna kagusti numaha suci,

jembarna kapara nabi, parawali,

Para rijalul ghoib wa ‘Abdul jumud

Yaa,…ayuhal arwahul muqodasati

Agitsuni bi ghaotsatin

wangduruni binadhrotin,

Ya a Ruqoba-u, yaa nuqoba-u,

Yaa nujaba-u,Yaa abdalu, yaa aotadu,

Yaa ghaotsu,Yaa qutbu

aghitsuni bighaotsatin,

wangduruni bi Nadhrotin,

Bihaqi sayidina Muhammadin

sholallohu ‘alaihi wasalam.

Oge kapara lulujur Pajajaran

unjuk uninga, kum kapara luluhur,

kabataraan, kaprabuan,

karatuan ,kaputrian,

Sang hiyang kadangiangan

kasunanan,Ka prabonan

kawalian,kasampurnaan

kasakumna luluhur Pajajaran

Sabuana panca tengah

Yaa panca tengah.

Unjuk uninga ka Paduka Soekarno,

Unjuk uninga kabunda ratu,

Kum kasadayana nyanggakeun rasa pangawasa ,

sari pangabakti tikami

Sewu putu seuweu siwi,

sewu putu pajajaran,

Alit anu disanggakeun,

ageung anu linggih dipatileman,

Oge anu linggih dikasucian

Kum sabelit cangkeng

ti masyrik dugi kamaghrib

neda widi neda pangaping pangjaringna,

Neda kasalametan, neda kasampurnaan,

Elmu pangaweruh jampe pamake

nusaciduh metu nusa ucap jadi nyata ,

Neda kawibawaan, neda kasampurnaaan,

Run turun bayu Rahayu,bayu tresna,

bayu asih,Bayu mawat kamulyaan ,

bayu mawat kaelingan,

Sakur anu kaliliwatan,

sakur anu katitincakan,

Urang ngabuka tutungkusan

anu kahalang kupipinding

daun gebang tiung lontar,

Dina tulis, titis tulis,

maca uga nu ngawaruga atrat tresna antri sukma.

Pun sampun kahyang prabu Siliwangi

Nu murba ti PajajaranPangauban seuwesiwi,

Nugelar ti tatar sunda

muganyebarkeun wawangi

Pikeu n para putu siwi seuweu

seuweu siwi Siliwangi

Seuweu siwi Siliwangi yaa Siliwangi

Amin ya robal ‘alamin

mugi gusti nangtayungan.

Itulah ilmu sunda yang cukup banyak di cari. Namun menggunakan ilmu ini diharuskan untuk kepentingan yang baik. Dan jangan digunakan untuk hal yang jahat, karena ilmu ini tidak bisa digunakan untuk berbuat kejahatan.

Doa Sunda Wiwitan

Menurut informasi yang kami kumpulkan dari beberapa website, jangjawokan dari urang Baduy yang memakai istilah yang digunakan para pemeluk agama Islam,seperti halnya didalam sawer penganten dan sadat Islam. Padahal Urang Baduy tersebut memeluk agama sunda wiwitan. Adapun contoh doa sunda wiwitan dengan sadar Islam seperti dibawah ini.

Bismillahirrahmanirrahim

Pangapunten ka sadaya

Ka nu tua ka nu anom,

Sumawon kanu sepuh mah,

Kaula badé nyembahkeun,

Nyi panganten sareng ki panganten.

Kesimpulan

Nah sobat sekolah pesantren, itulah beberapa informasi mengenai doa bakar kemenyan bahasa sunda yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan berakhirnya informasi diatas akan memberikan pengertian bagi setiap orang mengenai tradisi bakar menyan di sunda.